Настава
Ученици
Родитељи
Документи
Програми
Јавне набавке
понедељак, 22. јул 2024. год.

Закон о основама система образовања и васпитања

Oбавезе ученика

Члан 80

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:
  1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
  2. поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;
  3. ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;
  4. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
  5. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
  6. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
  7. стара се о одржавању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

постављено: 2017-10-08 03:51:01